Transport w praktyce dla firm handlowych i produkcyjnych

 

Transport w praktyce dla firm handlowych i produkcyjnych

 

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:

 • chcesz pogłębić swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu zagadnień transportowych i logistycznych;
 • ograniczyć i dbać o niskie koszty transportu w firmie
 • ustrzec się przed problemami w branży transportowej
 • harmonijnie współpracować z partnerami zagranicznymi.

Każde szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb, na podstawie którego zostaje przygotowany program dostosowany do potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników. 

Co zyskają uczestnicy?

Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i efektywnych metod, Uczestnicy nabędą umiejętności oraz otrzymają praktyczne, łatwe w zastosowani wskazówki:

 

 • Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak ograniczyć i dbać o niskie koszty transportu w firmie.
 • Będą wiedzieli jakie są przepisy prawa związane z daną gałęzią transportu, za co odpowiada Nadawca towarów, a za co Przewoźnik i Spedytor, jak  dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji transportowej.
 • Będą potrafili rozpoznać kto odpowiada za powstałe szkody przewozowe i złożyć reklamację.
 • Dowiedzą się czym różni się Przewoźnik od Spedytora ,w jakich sytuacjach korzystać z Przewoźnika, a w jakich ze Spedytora. Będą umieli zweryfikować Przewoźnika i Spedytora oraz ich polisy, tak aby powierzyć towar właściwemu podmiotowi.
 • Będą potrafili skompletować dokumentację transportową , skonstruować umowę przewozu i spedycji oraz zlecenie przewozu i spedycji.
 • Dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR, dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych oraz co powinno się znaleźć w instrukcjach konosamentowych.
 • Poznają wiele praktycznych rad jak ustrzec się przed problemami w branży transportowej takimi jak: oszustwa, szkody przewozowe ,brak wypłaty pełnych odszkodowań, okresowy brak środków transportu, opóźnienia w transporcie.

 

Plan szkolenia

 

Zastosowanie reguł Incoterms 2020 w transporcie krajowym i międzynarodowym

 

1.informacje ogólne

 • czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
 • co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
 • miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
 • jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
 • różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020,

 

2. szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania,  
                                                                                                                                                          regułyEXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP,( dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko, a są nadużywane )

3. szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zalecenia do stosowania,                                                                                                                   
reguły FAS, FOB, CFR, CIF ( dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów)

 

Transport drogowy w handlu krajowym

 

 • obowiązki Sprzedającego/Kupującego wynikające z organizacji transportu,
 • podstawowe różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem oraz przepisy regulujące ich odpowiedzialność,
 • Ustawa Prawo Przewozowe (UPP) co reguluje, czym się nie zajmuje,
 • w jakim stanie Nadawca powinien powierzyć towar Przewoźnikowi,
 • prawa Przewoźnika w momencie przyjęcia towaru do przewozu,
 • za co odpowiada Nadawca, a za co Przewoźnik,
 • w jakich sytuacjach Przewoźnik nie odpowiada za powierzony mu towar,
 • odpowiedzialność za czynności związane z załadunkiem, rozmieszczeniem, mocowaniem ładunku na pojeździe, czynności porządkowe,
 • ustalanie trasy, ceny, wybór środka transportu,
 • termin przewozu oraz odpowiedzialność za opóźnienie,
 • przesyłka utracona i postępowanie w razie jej odnalezienia,
 • kto i kiedy może dokonywać zmian w umowie przewozu- zapobieganie oszustwom,
 • czego zabrania się Nadawcy zgodnie z UPP,
 • kiedy Przewoźnik może dokonać zastawu na przesyłce i likwidacji przesyłki,
 • wydanie przesyłki Odbiorcy,
 • zasady postępowania w przypadku powstania szkody w przesyłce( protokół niezgodności w dostawie ,reklamacja),
 • kiedy należy się odszkodowanie i jak ustalić jego wysokość,
 • dochodzenie roszczeń , przedawnienia,
 • co warto wiedzieć, dodatkowe wskazówki.

 

Transport drogowy w handlu międzynarodowym- Konwencja CMR

 

 • zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
 • zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika ,
 • kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
 • obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
 • odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
 • kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
 • odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
 • kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
 • procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje,
 • wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
 • Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
 • co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje
 • co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo)

 

Transport morski w handlu międzynarodowym- Kodeks morski

 

 • obowiązki i odpowiedzialność Załadowcy/Frachtującego oraz prawa Przewoźnika morskiego,
 • jaka jest odpowiedzialność Przewoźnika morskiego oraz kapitana statku,
 • wykonanie przewozu morskiego i odstąpienie od umowy przewozu,
 • kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
 • wydanie i odbiór ładunku,
 • porzucenie ładunku jako sposób na nieuczciwych dostawców,
 • szkody przewozowe i przedawnienie roszczeń,
 • typowe szkody w transporcie morskim, awaria wspólna tylko z ubezpieczeniem Cargo, abandon jako rozwiązanie problemu całkowitej utraty ładunku,
 • jak wyznaczyć wartość odszkodowania,
 • jak znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim, pojęcia używane w transporcie morskim,                                                                                                                                                       jak zorganizować transport morski  -praktyczne wskazówki,
 • kontener jako podstawowa jednostka przewozowa , rodzaje, numer, certyfikat CSC,                                                       odpowiedzialność Przewoźnika zależnie od gałęzi transportu – podsumowanie.

 

Spedycja- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny

 

 • jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
 • umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
 • kiedy Spedytor jest przewoźnikiem ,
 • odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora( należyta staranność) ,
 • co to są czynności spedycyjne,
 • kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności ,
 • oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
 • obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
 • obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
 • kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
 • prawa Spedytora,
 • reklamacje i wysokość odszkodowania,
 • przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
 • minusy OPWS 2010,
 • jak powinna wyglądać praca Spedytora,
 • co powinien mieć dobry Spedytor,
 • na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi.

 

Umowa Przewozu a Umowa Spedycji

 

 • z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji ,
 • różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje obydwie umowy,
  rodzaje umów,
  cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe)
 • zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór)

 

Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora

 

 • jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
 • jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora,

 

Dokumenty przewozowe: Listy Przewozowe i inne dokumenty transportowe

 

 • rodzaje i funkcje listów przewozowych,

 

1.Krajowy List Przewozowy(KLP) oraz jego znaczenie w przewozach krajowych,

 • co powinno znajdować się w KLP , przykładowy wzór, dokumenty dołączone do KLP,

 

2.Międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),

 • odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
 • co powinien zawierać , wzór,
 • czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
 • co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
 • kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

 

3.Morski list przewozowy

 • konosament, jego funkcje i znaczenie w transporcie morskim,
 • odpowiedzialność za wystawienie konosamentu i dane znajdujące się w nim, instrukcje konosamentowe ,                                                                                                                                          rodzaje konosamentów i ich zastosowanie( załadowania, przyjęcia do załadowania , imienne, na zlecenie, na okaziciela , armatorski, spedytorski  i inne)
 • telex release, sea waybill lub express bill of lading, FIATA BL
 • sposoby na zwolnienie kontenerów,
 • co musi zawierać konosament zgodnie z Kodeksem Morskim, klauzule konosamentowe, omówienie przykładowego wzoru,
 • dokumenty wydawane przez przewoźnika morskiego i okoliczności ich wydania( nota bukingowa ,lista ładunkowa, kwit sternika , manifest ładunkowy),

4.Dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa)

5.Dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein) ,

6.Dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w różnych rodzajach transportu,

7.Inne dokumenty wykorzystywane w transporcie: Karnety TIR, ATA, CPD oraz T2,T1,

8.Komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

 

Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu

 

 • oznakowanie środków transportu i kontenerów,
 • właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
 • prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
 • załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
 • mocowanie ładunku na środku transportu,
 • przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
 • zasady załadunku gwarantujące bezpieczeństwo towarów w kontenerze, Certyfikat Załadowania.

 

Ubezpieczenie Cargo

 

 • polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje( polisa jednorazowa i generalna),
 • rodzaje szkód przewozowych,
 • które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów.
 • dlaczego ubezpieczenie CARGO,
 • uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
 • klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,                                                                                                                                                                        ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.
 • ustawa SENT,
 • ograniczenia transportowe w UE

 

Praktyczne rady jak realnie ograniczyć koszty transportu w Przedsiębiorstwie

 

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat “Transport w praktyce dla firm handlowych i produkcyjnych” ceniony przez pracodawców!

 

Dlaczego wybrać szkolenia eksportowe Export-Experts

Doświadczona
kadra trenerska

Praktycy biznesu międzynarodowego, stratedzy oraz eksperci z zakresu sprzedaży eksportowej, marketingu, wielokulturowości oraz prawa międzynarodowego

Kompleksowa
tematyka
międzynarodowa

Najszerszy zakres tematyczny szkoleń związanych z handlem zagranicznym, prawem międzynarodowym, marketingiem, strategią eksportową, biznesem w różnych krajach.

Idealne
dopasowanie

Optymalne dostosowanie programu do potrzeb Uczestników i poziomu zaawansowania, poprzedzone rzetelnym badaniem potrzeb szkoleniowych.

Ekspercka
wiedza

Praktyczne do zastosowania wskazówki i rozwiązania strategiczne od najlepszych ekspertów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy dla czołowych polskich i międzynarodowych korporacji

Skuteczne
metody

Najefektywniejsze metody szkoleniowe, oparte o case study, interaktywne warsztaty oraz tworzenie gotowych rozwiązań do wykorzystania w Twoim biznesie.

>34000

godzin
szkoleniowych

>3500

przeszkolonych
firm

99%

zadowolonych
klientów

19 lat

praktyki na rynkach
międzynarodowych

+ więcej rekomendacji

Konfigurator szkoleń w 5 minut

W 4 krótkich krokach stwórz szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom eksportowym

Stwórz szkolenie

Krok 1

Jaki problem chcesz
rozwiązać?

Krok 2

Kim jesteś?

Krok 3

Określ termin
i szczegóły szkolenia

Krok 4

Zaakceptuj i gotowe 🙂

Zapisz się na Newsletter Eksportowy i bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami dla eksporterów

Please wait...

Thank you for signing up!

Certyfikaty i Partnerzy