Procedury i dokumentacja związana z importem i eksportem towarów

Tir stojący obok statku

 

Procedury i dokumentacja związana z importem i eksportem towarów

 

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:

 • Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo firmy;
 • rozwijać sprzedaż eksportową
 • rozwijać działania związane z importem towarów
 • harmonijnie współpracować z partnerami zagranicznymi.

 

Każde szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb, na podstawie którego zostaje przygotowany program dostosowany do potrzeb i poziomu zaawansowania Uczestników. 

Co zyskają uczestnicy?

Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i efektywnych metod, Uczestnicy nabędą umiejętności oraz otrzymają praktyczne, łatwe w zastosowani wskazówki:

 

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają skondensowaną wiedzę i wskazówki w zakresie odprawy celnej towarów oraz poprawnego sporządzania dokumentacji eksportowej.
 • Będą wiedzieli jakie prawo zastosować dla umów z kontrahentami zagranicznymi, jak skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym oraz prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej.
 • Będą potrafili skompletować dokumentację importową i eksportową niezbędną do odprawy celnej.
 • Dowiedzą się jakie kroki podjąć aby właściwie, bez problemu i ograniczając koszty zorganizować import i eksport , skąd czerpać wiedzę na temat niezbędnych certyfikatów i innych ograniczeń (pozwolenia, cła).
 • Zdobędą wiedzę na temat wyliczania całkowitej ceny towaru importowanego,wartości celnej towaru i podstawy opodatkowania.  Zapoznają się z rodzajami odpraw celnych, kodami taryfy celnej oraz rozliczeniem należności celno-podatkowych.
 • Będą mogli przedyskutować bieżące problemy związane z wysyłkami eksportowymi oraz poszukać wspólnie optymalnych rozwiązań.
 • Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami celnymi stosowanymi w wymianie towarowej z krajami UE oraz trzecimi – nie należącymi do Unii Europejskiej.

Plan Szkolenia:

 

Umowy w handlu międzynarodowym ,Konwencja Wiedeńska (CISG)

 

1. umowy i konwencje rządzące handlem międzynarodowym:

 • zwyczaje i uzanse handlowe,
 • kolejność stosowania praw w handlu międzynarodowym ,
 • dokumenty Międzynarodowej Izby Handlowej.

 

2. Konwencja Wiedeńska jako prawo regulujące zasady współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi podmiotami:

 

 • zasięg, zastosowanie  i warunki stosowania Konwencji Wiedeńskiej,
 • co reguluje KW a czego nie reguluje i jakie wtedy zastosować prawo,
 • zawieranie umów sprzedaży,
 • prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
 • sposób i terminy przeprowadzenia kontroli towarów przez Kupującego,
 • terminy dostarczenia towarów(klauzula rozsądku),
 • jakie muszą być dostarczone towary aby zostały uznane za zgodne z umową,
 • środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez Sprzedającego lub Kupującego,
  przejście ryzyka w dostawie ze Sprzedającego na Kupującego,
 • jakie warunki muszą być spełnione aby Sprzedający/Kupujący mogli odstąpić od umowy,
  odszkodowanie w razie naruszenia postanowień umownych(strata+ utracony zysk),
 • obowiązek minimalizowania strat przez stronę poszkodowaną,
 • warunki zwolnienia się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia umowy,
 • wybrane podobieństwa i różnice między Konwencją Wiedeńską a Kodeksem Cywilnym,
  czy warto aby polski przedsiębiorca przy zawieraniu umów stosował KW,
 • Konwencja Wiedeńska a SARS-COV-2.

 

3. cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy,rodzaje umów, przydatne klauzule.

 

Zastosowanie reguł Incoterms 2020 w umowach handlowych

 

1. informacje ogólne

 • czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
 • co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
 • miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
 • jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
 • przeniesienie własności,
  różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020,

 

2. szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu,
zalecenia do stosowania, reguły EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP,( dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko, a są nadużywane )

 

3. szczegółowe omówienie  reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego,
zalecenia do stosowania, reguły FAS, FOB, CFR, CIF ( dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów)

 

Wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów .Nabycie Wewnątrzwspólnotowe (WNT) i Dostawa Wewnątrzwspólnotowa (WDT). Zagadnienia podstawowe.

 

1. Nabycie Wewnątrzwspólnotowe Towarów

 • pojęcie WNT w oparciu o ustawę o VAT,
 • dokumenty potwierdzające WNT,
 • charakterystyczne cechy WNT,
 • Nabywca i Dostawca w WNT,
 • obowiązek podatkowy,
 • rodzaje i terminy składania deklaracji,
 • podstawa opodatkowania w WNT,

 

2.Dostawa Wewnątrzwspólnotowa Towarów:

 • pojęcie WDT w oparciu o ustawę o VAT,
 • Nabywca i Dostawca w WDT,
 • obowiązek podatkowy w WDT,
 • rodzaje i terminy składania deklaracji ,
 • warunki uzyskania stawki Vat 0% w WDT,
 • podstawa opodatkowania w WDT,
 • deklaracje INTRASTAT,
 • przepisy dotyczące produktów w krajach Unii Europejskiej,
 • ograniczenia transportowe w UE.

 

Procedury i dokumentacja związane z importem towarów.

 

1. pojęcie importu towarów 

 

2. aspekt handlowo-jakościowy:

 • weryfikacja dostawcy,
 • proces zamawiania towarów,
 • jak zadbać o jakość towaru,
 • oznakowanie towarów i opakowań,
 • certyfikaty, procedura oceny zgodności,deklaracje zgodności, oznaczenie CE, popełniane  błędy i skutki braku lub nieprawidłowych oznaczeń,
 • przykłady innych niezbędnych certyfikatów/świadectw,
 • dyrektywy i inne źródła wiedzy o certyfikatach i przepisach,
 • ograniczenia importowe(pozwolenia, kontyngenty, cła, embarga, akcyza)
 • kontrole na granicy,
 • kluczowe punkty w umowie z Dostawcą.

 

3. aspekt transportowy :

 • obowiązki Nadawcy wynikające z organizacji transportu,
 • transport morski i kolejowy – na co zwrócić uwagę aby znacznie ograniczyć koszty,
 • funkcje i rodzaje listów przewozowych kolejowych i morskich,
 • konosament, jego funkcja i zawartość,
 • jak zorganizować transport morski.

 

4. aspekt celno-podatkowym:

 • formalności celno podatkowe związane z importem :rejestracja EORI i PDR,
 • ustalenie stawki celnej Isztar/Taric,WIT,
 • dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,
  procedury celne i odprawa celna, Unijny Kodeks Celny,
 • usprawnienia procedury celnej – AEO,
 • przebieg i rodzaje odpraw celnych oraz sposoby rozliczenia należności celno- podatkowych, system AIS,
 • zmiany od 1 lipca 2020 r.
 • skład celny i jego funkcje,
 • prawo do odliczenia VAT i dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
 • obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania  w imporcie,
 • wartość celna towaru i  podstawa opodatkowania.

 

5. aspekt płatności:

 • rodzaje płatności i klasyfikacja według ryzyka,
 • akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe.

 

Procedury i dokumentacja związane z eksportem towarów

 

1. pojęcie eksportu towarów:

 • dążenie Państw do integracji gospodarczych,
 • warunki jakie trzeba spełnić aby miał miejsce eksport towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni-omówienie,

 

2. aspekt handlowo-jakościowy:

 • weryfikacja odbiorcy,
 • jakość towaru,
  zabezpieczenie i oznakowanie towaru,
 • odpowiedzialność za załadunek i rozmieszczenie towaru w różnych rodzajach transportu,
 • odpowiedzialność za zabezpieczenie towaru na środku transportu i mocowanie  w różnych rodzajach transportu,
 • przepisy dotyczące ładowania,zabezpieczenia i mocowania ładunków,
 • dobre rady dla eksporterów,
 • ograniczenia eksportowe,
 • źródła informacji na temat niezbędnych certyfikatów wymaganych w krajach trzecich,
 • ogólne omówienie procedur w krajach trzecich,
 • certyfikaty pochodzenia (niepreferencyjne, preferencyjne- EUR 1, Form A, świadectwo A.TR, deklaracja na fakturze, oświadczenie o pochodzeniu) ich rodzaje, ustalanie pochodzenia towarów, system REX,
 • procedury uzyskania świadectw o pochodzeniu i świadectwa fitosanitarnego na potrzeby eksportowe,
 • przykładowe świadectwa i certyfikaty wymagane w wybranych krajach trzecich,
 • kluczowe punkty w umowie z Odbiorcą ,

 

3. aspekt transportowy:

 • obowiązki Przewoźnika :pozwolenia,WDS,karnet TIR,T2,
 • funkcje listów przewozowych
 • międzynarodowy list przewozowy CMR, wzór, co powinien zawierać, szczegółowe omówienie.
 • deklaracja wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie jako sposoby zwiększenia odpowiedzialności Przewoźnika za towar i terminową dostawę,
 • szkody przewozowe zgodnie z Konwencją CMR i Protokół niezgodności w dostawie,
 • z kim zawierać Umowę Przewozu a z kim Umowę Spedycji,
 • odpowiedzialność Nadawcy na gruncie Konwencji CMR,
 • odpowiedzialność Przewoźnika zgodnie z CMR, wysokość odszkodowania, opóźnienie terminu dostawy,
  co powinien mieć rzetelny Przewoźnik,
 • odpowiedzialność Zleceniodawcy i  Spedytora zgodnie z OPWS 2010, czynności spedycyjne,                                                                                                                                  co powinien mieć rzetelny Spedytor,
 • różnica między umową przewozu, a umową spedycji,
 • jak zweryfikować Przewoźnika, Spedytora i ich polisy ubezpieczeniowe,
 • ubezpieczenie CARGO czy Ubezpieczenie Przewoźnika
 • co chroni towar i w jakim zakresie,
 • klauzule ładunkowe i nie tylko,
 • ustawa SENT.

 

4. aspekt celno-podatkowy:

 • formalności celno podatkowe,
 • dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,
 • dobór kodów taryfy celnej( HS, CN, TARIC)
 • faktura eksportowa
  przebieg odprawy celnej eksportowej,system AES,
 • karnet ATA,
 • obowiązek podatkowy w eksporcie,
 • podstawa opodatkowania, miejsce opodatkowania,
 • warunki zastosowania podatku VAT 0%,
 • dokumenty potwierdzające eksport.

 

5.aspekt płatności:

 • wewnętrzne metody zabezpieczania wierzytelności zagranicznych,
 • gwarancja bankowa, faktoring, forfaiting,
 • ubezpieczenie KUKE, polisa na Wschód,

 

6. instytucje powołane w Polsce w celu promocji handlu  międzynarodowego

 • projekty i programy promujące handel międzynarodowy.

 

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat “Procedury i dokumentacja związana z importem i eksportem towarów” ceniony przez pracodawców!

 

Dlaczego wybrać szkolenia eksportowe Export-Experts

Doświadczona
kadra trenerska

Praktycy biznesu międzynarodowego, stratedzy oraz eksperci z zakresu sprzedaży eksportowej, marketingu, wielokulturowości oraz prawa międzynarodowego

Kompleksowa
tematyka
międzynarodowa

Najszerszy zakres tematyczny szkoleń związanych z handlem zagranicznym, prawem międzynarodowym, marketingiem, strategią eksportową, biznesem w różnych krajach.

Idealne
dopasowanie

Optymalne dostosowanie programu do potrzeb Uczestników i poziomu zaawansowania, poprzedzone rzetelnym badaniem potrzeb szkoleniowych.

Ekspercka
wiedza

Praktyczne do zastosowania wskazówki i rozwiązania strategiczne od najlepszych ekspertów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy dla czołowych polskich i międzynarodowych korporacji

Skuteczne
metody

Najefektywniejsze metody szkoleniowe, oparte o case study, interaktywne warsztaty oraz tworzenie gotowych rozwiązań do wykorzystania w Twoim biznesie.

>34000

godzin
szkoleniowych

>3500

przeszkolonych
firm

99%

zadowolonych
klientów

19 lat

praktyki na rynkach
międzynarodowych

+ więcej rekomendacji

Konfigurator szkoleń w 5 minut

W 4 krótkich krokach stwórz szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom eksportowym

Stwórz szkolenie

Krok 1

Jaki problem chcesz
rozwiązać?

Krok 2

Kim jesteś?

Krok 3

Określ termin
i szczegóły szkolenia

Krok 4

Zaakceptuj i gotowe 🙂

Zapisz się na Newsletter Eksportowy i bądź na bieżąco z naszymi wskazówkami, narzędziami i rozwiązaniami dla eksporterów

Please wait...

Thank you for signing up!

Certyfikaty i Partnerzy